Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση υποψηφιότητας

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην παρούσα σελίδα).
 2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Ο τελικός βαθμός πτυχίου δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του 7,5.
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
 7. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018. Κατεβάστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (pdf).
 9. Τίτλος πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 Proficiency).
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αποδοχής του όρου της πρόσκλησης σχετικά με την υποχρεωτική τους φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο ΤΕΙ ΑΜΘ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, για τουλάχιστον 35 ώρες/εβδομάδα, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των καθηγητών που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.
 11. Δύο (2) συστατικές επιστολές με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος. Κατεβάστε το αρχείο της συστατικής επιστολής (pdf).
 12. Λοιπά στοιχεια που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.).

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΜΠΣΕΧ εντός του Σεπτεμβρίου 2018 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Αίτηση υποψηφιότητας 2018-19

 

Καβάλα,

Αριθ. Πρωτοκόλλου:

Όνομα*
Υποχρεωτικό πεδίο

Επώνυμο*
Υποχρεωτικό πεδίο

Όνομα Πατρός*
Υποχρεωτικό πεδίο

Όνομα Μητρός*
Υποχρεωτικό πεδίο

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
Οδός / Αριθμός*
Υποχρεωτικό πεδίο

Πόλη*
Υποχρεωτικό πεδίο

Ταχ. Κώδικας*
5 αριθμητικοί χαρακτήρες

Σταθερό Τηλέφωνο*
10 αριθμητικοί χαρακτήρες

Κινητό Τηλέφωνο*
10 αριθμητικοί χαρακτήρες

e-mail*
Λάθος e-mail ή e-mail που έχει ήδη υποβάλλει αίτηση

Φύλο*

Υποχρεωτικό πεδίο

Ημερομηνία Γέννησης*
/ / Υποχρεωτικό πεδίο

Τόπος Γέννησης*
Υποχρεωτικό πεδίο

Αριθμός Αστ. Ταυτότητας*
Υποχρεωτικό πεδίο

Ημερομηνία Έκδοσης Α.Τ.*
/ / Υποχρεωτικό πεδίο

Αρχή Έκδοσης Ταυτότητας*
Υποχρεωτικό πεδίο

Υπηκοότητα*
Υποχρεωτικό πεδίο

Οικογενειακή Κατάσταση*
Υποχρεωτικό πεδίο

Α.Φ.Μ.*
9 αριθμητικοί χαρακτήρες

ΔΟΥ*
Υποχρεωτικό πεδίο

Α.Μ.Κ.Α.*
11 αριθμητικοί χαρακτήρες

Έτος αποφοίτησης*
Μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες

Τμήμα*
Υποχρεωτικό πεδίο

Σχολή*
Υποχρεωτικό πεδίο

Πανεπιστήμιο

Προϋπηρεσία
Χρονική διάρκεια / Θέση / Επιχείρηση

Χρονική διάρκεια / Θέση / Επιχείρηση

Ερευνητικό έργο
Τίτλος Εργασίας / Δημοσίευση

Τίτλος Εργασίας / Δημοσίευση

Τίτλος Εργασίας / Δημοσίευση

Ξένες γλώσσες
Ξένη Γλώσσα 1 / Πτυχίο

Ξένη Γλώσσα 2 / Πτυχίο

Ξένη Γλώσσα 3 / Πτυχίο

Συστατικές επιστολές
Ονοματεπώνυμο 1 / Θέση

Ονοματεπώνυμο 2 / Θέση

Οι πρωτότυπες συστατικές επιστολές θα πρέπει να προσκομιστούν την ημέρα της συνέντευξης.

Βιογραφικό Σημείωμα
*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Αντίγραφα Πτυχίων
(Παρακαλώ ανεβάστε από 1 έως 4 αρχεία)

* Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία σας, ανεβάστε την Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα είστε πτυχιούχος πριν την έναρξη του Προγράμματος.

** Σε περίπτωση που είστε πτυχιούχος από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, ανεβάστε και το Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Αναλυτική Βαθμολογία
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Φωτοτυπία Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο)
*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Φωτογραφία
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Αναλυτικός Κατάλογος Δημοσιεύσεων - Πιστοποιητικά κ.ά.

Αναλυτικός κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.)

(Παρακαλώ ανεβάστε έως 4 αρχεία)

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Invalid Input

Αποδεικτικά Ξένων Γλωσσών
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ 4 αρχεία)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Invalid Input

Invalid Input

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ 4 αρχεία)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Έκθεση κινήτρων (motivation letter) όπου αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να πρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

(Παρακαλώ ανεβάστε 1 αρχείο)

*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Συμφωνία GDPR
*

Συναινώ στην αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό για τους σκοπούς της αίτησής μου και διατηρώ το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Υποχρεωτικό πεδίο

Ερώτηση ασφαλείας*
<b>Ερώτηση ασφαλείας</b> Ανανέωση Λάθος αριθμός ασφαλείας

Προκήρυξη έτους 2018-19

Τελευταία νέα

Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

 • Τηλ.: 2510462293
 • Fax:  2510462293