Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση υποψηφιότητας

 1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας από τη Γραμματεία του ΠΜΣΕΧ. Κατεβάστε την Αίτηση (pdf).
 2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Ο τελικός βαθμός πτυχίου δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του 6,5.
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
 7. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017. Κατεβάστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (docx).
 9. Τίτλοι πιστοποίησης αγγλικών (συνεκτιμάται η γνώση επιπέδου Β2 της αγγλικής γλώσσας). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
 10. Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 11. Δύο (2) συστατικές επιστολές με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος. Κατεβάστε το αρχείο της συστατικής επιστολής (pdf).
 12. Λοιπά στοιχεια που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.).

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή παραδίδονται στη Γραμματεία του ΠΜΣΕΧ (υπόψη κας Αναστασίας Μπουζιά) από 2 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου 2017.

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΜΠΣΕΧ εντός του Σεπτεμβρίου 2017 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Προκήρυξη έτους 2017-18

Τελευταία νέα

Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

 • Τηλ.: 2510462293
 • Fax:  2510462293