Ερευνητική Μεθοδολογία

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων από τους φοιτητές για τη διερεύνηση, κατανόηση και ερμηνεία ερευνητικών θεμάτων στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας δεδομένων και τους προετοιμάζει για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο οργάνωσης της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης και θα αναλυθούν ερευνητικές μέθοδοι, τόσο ποιοτικές (content analysis, interviewing, observation κ.λπ.), όσο και ποσοτικές (questionnaire design κ.λπ.). Το μάθημα επίσης επικεντρώνεται στην ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και στη χρήση του SPSS και τεχνικών Πολύμεταβλητής Ανάλυσης.

Επιχειρηματικότητα σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα διερευνά τις πολύπλοκες διαδικασίες της ίδρυσης ή επέκτασης μικρών επιχειρήσεων στα πλαίσια μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Παρέχει στους φοιτητές μια ουσιαστική εικόνα των ρίσκων και εμποδίων που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός λειτουργικά βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν ένα σύνολο από μέσα δημιουργίας, οργάνωσης και χρηματοδότησης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκτιμήσουν τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συνάδουν με την επιτυχία του Επιχειρείν.

Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως παράγοντες βιώσιμής επιτυχίας για τις επιχειρήσεις, στο περιεχόμενο μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Η εφαρμογή μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον εξαρτάται από την ικανότητα των οργανισμών να αναπτύξουν μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν πως το μεταβαλλόμενο περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων και πως οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό, να μάθουν και να καινοτομήσουν για να αποκτήσουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προκειμένου οι φοιτητές να αποφοιτήσουν και να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ) στη "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό", πρέπει να ολοκληρώσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να έχει μέγεθος 45.000 - 60.000 λέξεων, να αφορά σε ένα θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣΕΧ και να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο πρωτότυπης έρευνας με σημαντική συνεισφορά στην γνώση (contribution to knowledge) του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ερευνήσουν σε βάθος ένα θέμα της δικής τους επιλογής και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην έρευνα και την ανάλυση. Η ανάπτυξη της δυνατότητάς τους να επικοινωνήσουν σε γραπτή μορφή και να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.

Κύριος στόχος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως και όλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ), είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Μετά την έναρξη του ΜΠΣ, το μήνα Νοέμβρη, οι καθηγητές ανακοινώνουν την πρότασή τους η οποία περιέχει μέχρι πέντε (5) γενικούς τίτλους πτυχιακών. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να έχουν σχέση με την επιστήμη της Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με στόχο την παραγωγή έρευνας που θα οδηγεί σε νέα γνώση (βασική ή εφαρμοσμένη). Οι φοιτητές υποχρεούνται, μέχρι τα τέλη Μαΐου το αργότερο, μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές που προτείνουν τα θέματα, να προετοιμάσουν και να καταθέσουν τη συγκεκριμένη ερευνητική τους πρόταση η οποία θα εμπεριέχει: (α) Εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση (των τελευταίων 20-25 ετών) του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου που θα ερευνηθεί και από την οποία να προκύπτει η κατεύθυνση που θα στραφεί η έρευνα έτσι ώστε να καλύψει τυχών ερευνητικά κενά που δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί από άλλους, (β) Περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί (μέθοδο έρευνας, δείγμα, μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και software που θα χρησιμοποιηθεί), (γ) Τη νέα γνώση (συνεισφορά στη γνώση) που θα παραχθεί με το πέρας της έρευνας, και (δ) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ΜΔΕ.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων κατά το δεύτερο έτος (τρίτο και τέταρτο εξάµηνο σπουδών) και µε την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου ακολουθώντας τις τυποποιημένες οδηγίες που αφορούν τη διαμόρφωση του περιεχομένου και της συνολικής της εμφάνισης (π.χ. αρίθμηση, διάστιχο, δομή εξωφύλλου, μορφή περιεχομένων κ.λπ).

Προκήρυξη έτους 2017-18

Τελευταία νέα

Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ.: 2510462293
  • Fax:  2510462293