Καλώς ορίσατε

Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό" (ΦΕΚ 1818/22-5-2018 Τ.Β), που διοργανώνεται στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το ΠΜΣΕΧ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό και στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης σε συνθήκες ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-παραγόντων που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ΜΜΕ και οργανισμών σε συνθήκες αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣΕΧ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των στρατηγικών κυρίως αποφάσεων που οδηγούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της επιστήμης του μάνατζμεντ και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματός της που αναφέρεται σε συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣΕΧ αποτελούν:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
  • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (Δ.Μ.Σ.Ε.Χ.) στη «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» και είναι αντίστοιχος των Master of Philosophy (MPhil) που χορηγούν Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία).

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣΕΧ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (Δ.Μ.Σ.Ε.Χ.) ορίζεται σε δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα διατίθενται στη διδασκαλία των μαθημάτων και την προετοιμασία της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τα υπόλοιπα δύο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣΕΧ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ.Ε.Χ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.

Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣΕΧ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές κατά έτος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/17.

Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή άλλων τμημάτων του Δι.Πα.Ε. και μέλη ΔΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 36 του ν. 4485/2017.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ, εργαστήρια κ.λπ.).

Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Δίδακτρα

Το ΠΜΣ είναι δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης.

Προκήρυξη έτους 2019-20

Τελευταία νέα

Αίτηση υποψηφιότητας 2019-20 Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019 Καβάλα, ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Επιτυχόντες και επιλαχόντες ακαδ. έτους 2017-18 Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 Πίνακας επιτυχόντων και...
Προκήρυξη και αίτηση υποψηφιότητας 2017-18 Παρασκευή, 02 Ιούνιος 2017 Αναλυτικά η προκήρυξη...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293